shockcup

03.02.2018 - Spolky a EET

Spolek přísluší do kategorie veřejně prospěšných poplatníků ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 586/1992, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Je veřejně prospěšnou osobou podle § 146 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Veřejně prospěšným poplatníkem se rozumí poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. Vedle hlavní činnosti však může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku, přičemž zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Ustanovením § 12 odst. 3 písm. h) zákona o evidenci tržeb jsou z kategorie evidovaných tržeb vyňaty tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků, tedy i spolků. Drobná vedlejší podnikatelská činnost veřejně prospěšných poplatníků však není nikde explicitně definována. Naplnění kritéria „drobné podnikatelské činnosti“ je tak u poplatníka nutné posuzovat vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu. V zájmu zajištění jednotné aplikace ustanovení § 12 odst. 3 písm. h) stanovilo Federální finanční ředitelství pro posuzování drobné podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků jednotný postup. O příjem z drobné vedlejší podnikatelské činnosti se bude jednat v případě, že veřejně prospěšný poplatník v předchozím kalendářním roce neměl příjem (výnos) z této činnosti vyšší než 300 000 Kč, nebo tyto příjmy činily méně než 5 % z celkových příjmů (výnosů) veřejně prospěšného poplatníka za předchozí kalendářní rok.

Pro posouzení vyloučení tržeb z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků je tedy potřeba vždy k 1. 1. daného roku určit z výše příjmů (výnosů) z předcházejícího roku, zda jsou či nejsou splněna výše uvedená kritéria pro uplatnění vyloučení tržeb pro příslušný kalendářní rok. Nově registrovaný veřejně prospěšný poplatník, který nemá pro účely stanovení uvedených kritérií údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad.

Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, pak nemá poplatník povinnost v roce následujícím platby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti evidovat.

U sportovních spolků lze považovat za „typické“ příjmy z jejich „hlavní činnosti“ (je-li v jejich stanovách náležitě definována) zejména následující příjmy (bez ohledu, zda jsou inkasovány spolkem hotovostně/přes pokladnu či bezhotovostním převodem na jeho účet):

• členské příspěvky stanovené a vybírané podle stanov spolku,
• startovné/sportovní licence stanovené podle stanov, resp. Soutěžních řádů etc.,
• pokuty za porušení stanov spolku nebo závazných sportovních pravidel,
• „výchovné“ za sportovní přestup (podle regulačních svazových pravidel),
• vstupné na veřejně pořádané sportovní akce, sportovní utkání nebo turnaje,
• dary = v terminologii § 19b/ DZP = „bezúplatné příjmy“ = od fyzických nebo právnických osob k podpoře hlavní činnosti spolku,
• dotace, příspěvky nebo jiné formy podpory plynoucí z veřejných rozpočtů.

Příjmy plynoucí z hlavní činnosti spolku nejsou stavem podnikání, a proto tyto příjmy nejsou ani podle zákona č.112/2016 Sb. určeny k tzv. evidenci tržeb.

Zdroj: http://www.autoklub.cz/dokument/13739-nova-metodika-k-eet.html 

Copyright © 2010 AGENAS TEAM, autoklub v AČR
Webdesign: CUBE visioin