shockcup


AGENAS TEAM
autoklub v AČR Javorník


 

autoklub

AGENAS TEAM autoklub v AČR je pobočný spolek zájemců o motoristické sporty offroadů a trucků v terénu.

AGENAS TEAM autoklub v AČR byl založen v roce 2003 jako spolek příznivců offroadů a závodní tým v off road trialu bez samostatné právní subjektivity. V roce 2010 se členové teamu rozhodli založit vlastní autoklub. Na ustavující členské schůzi dne 5. února 2010 byl založen a dne 9. února zaregistrován AGENAS TEAM autoklub v AČR jako samostatný právní subjekt.

AGENAS TEAM autoklub  v AČR je registován v Autoklubu České republiky (AČR) jako pobočný spolek pod registračním číslem 1697 a zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značku L51488. AGENAS TEAM autoklub v AČR jako pobočný spolek AČR je organizační jednotkou AČR. Právní osobnost pobočného spolku AČR je odvozena od právní osobnosti AČR. Pobočný společk AČR je povinnen řídit se příslušnými právními předpisy a Stanovami AČR.

AGENAS TEAM autoklub v AČR je právním nástupcem AGENAS TEAMu spolku příznivců Javorník a pokračovatelem jeho činnosti v organizování sportovních podniků v off road tech trialu a truck trialu. 

AGENAS TEAM autoklub v AČR - předmětem a cílem činnosti autoklubu je zejména:
- rozvoj motorismu jako celku, se zaměřením na off road tech trial a truck trial s přihlédnutím k otázce ochrany životního prostředí,
pořádání sportovních podniků a dalších akcí,
- veřejně prospěšná činnost v příslušné oblasti motoristického a nemotorového sportu a dalších aktivit s tím souvisejících

orgány autoklubu

členská základna
klubové členství - členové mají právo volit a být voleni do orgánů AČR a AGENAS TEAMu autoklubu v AČR, hlasovat či jiným způsobem upraveným Stanovami AČR rozhodovat o činnosti AČR a AGENAS TEAMu autoklubu v AČR, tzv. "aktivní členství".
klubové členství individuální -  individuální členové nemají právo volit a být voleni do orgánů AČR a AGENAS TEAMu autoklubu v AČR, hlasovat či jiným způsobem upraveným Stanovami AČR rozhodovat o činnosti AČR a AGENAS TEAMu autoklubu v AČR, nemají tzv. "aktivní členství".

členská schůze autoklubu - je nejvyšším orgánem autoklubu. Členská schůze autoklubu je svolávána výborem autoklubu minimálně jedenkrát ročně.

výbor autoklubu - je řídícím článkem autoklubu. Výbor řídí činnost autoklubu mezi členskými schůzemi autoklubu a je odpovědný členské schůzi autoklubu.

předseda autoklubu - je statutárním orgánem autoklubu. Předseda autoklubu je volený členy výboru autoklubu.

Oldřich Janků předseda autoklubu
David Janků člen výboru
Tomáš Janků člen výboru


pracovní komise při autoklubu

sportovní komise při autoklubu - je poradním a kontrolním orgánem. Ve své činnosti je nezávislá a zaměřuje se zejména na sportovní a organizační oblast off road tech trialu. Předkládá výboru autoklubu návrhy na úpravy Pravidel off road tech trialu. 

Oldřich Janků předseda komisa
David Janků člen komise
Tomáš Janků člen komise
Aleš Koutecký člen komise
Mojmír Vaníček člen komise

 

technická komise při autoklubu - je poradním a kontrolním orgánem. Ve své činnosti je nezávislá a zaměřuje se zejména na technickou a bezpečnostní oblast off road tech trialu. Předkládá výboru autoklubu návrhy na úpravy Pravidel off road tech trialu.

Oldřich Janků předseda komise
David Janků člen komise
Tomáš Janků člen komise
Vladimír Holan člen komise

 

Logo AGENAS TEAMu autoklubu v AČR

Copyright © 2010 AGENAS TEAM, autoklub v AČR
Webdesign: CUBE visioin