shockcup


Komentář ke změnám pravidel pro rok 2017

Sportovní komise při AGENAS TEAM autoklubu v AČR Javorník schválila v sobotu 10.prosince 2016 změny v pravidlech off road tech trialu pro rok 2017 (15. aktualiazce Pravidel). Změny se týkají hlavně jízdy v sekci a hodnocení. Vycházejí z poznatků z uplynulých sezón. Náročnost sekcí se stálé zvyšuje a to klade na posádky větší nároky při zvládání sekcí. Schválené změny by měly zvýšit plynulost jízdy v sekci a odstranit taková ustanovení pravidel, která s ohledem na stoupající náročnost sekcí jízdu v sekci posádky, při její snaze zvládnout obtížný terén, zbytečně ukončovala. Taktéž by měly zjednodušit a zpřehlednit práci komisařů.
Dne 8. dubna 2017 se uskutečnil seminář komisařů. 
Účastníci semináře navrhli sportovní komisi doplnění změn pravidel pro rok 2017. Protože nadpoloviční většina sportovní komise byla účastna semináře komisařů, byly navržené úpravy pravidel schváleny a ihned byla vydána 16. aktualizace Pravidel.
Na základě kritické připomínky k řešení startovního brankového pole, rozhodla sportovní komise o přepracování řešení startovního a cílového brankového pole. Na základě tohoto rozhodnutí byla vydána 10. dubna 2017 17. aktualizace Pravidel. 

Co je tedy v pravidlech pro rok 2017 nového ? Nově se ruší virtuální ohraničení sekce, zavádí se časový limit na sekce, ruší se částečná diskvalifikace a penalizace při zrušení cílového brankového pole, nově je definováno ukončení jízdy v sekci a změna je v podávání protestu.
Podle novelizovaných pravidel se ruší virtuální ohraničení sekce; je zrušeno překročení pomyslné kolmice k ohraničení sekce obrysem vozidla. Nově bude posádka diskvalifikována  pouze za fyzický dotyk s ohraničující páskou a tyčí, na které je ohraničující páska uchycena. Nově bude zaveden časový limit na jízdu v sekci. S časovým limitem budou posádky seznámeny při rozpravě. Pokud posádka nedodrží časový limit, bude v sekci diskvalifikována.

  

Tyto podstatné změny v pravidlech vyvolaly následující změny. V důsledku zrušení virtuálního ohraničení sekce bylo třeba vyřešit otázku zrušení startovního a cílového brankového pole v průběhu jízdy v sekci. Na základě připomínek účastníků semináře komisařů byla sportovní komisí vydána druhá aktualizace pravidel (vydáno 10. dubna 2017), která nově řeší právě problematiku startovního a cílového brankového pole. Nově se zavádí pojem startovní prostor a cílový prostor. Tento prostor vzniká při zrušení startovního nebo cílového brankového pole. Je to prostor mezi krajními tyčemi ohraničení sekce, mezi kterými bylo umístěno startovní nebo cílové brankové pole.
V praxi to bude znamenat, že pokud dojde v průběhu jízdy ke zrušení startovního brankového pole a to buď při zahájení jízdy nebo při manévrování ve startovním brankovém poli, může pro manévrování dále posádka využívat startovní prostor, který vznikne zrušením startovního brankového pole. Pokud ale posádka opustí sekci startovním brankovým polem nebo startovním prostorem bude diskavalifikována. 

  

Novela pravidel přinesla zrušení diskvalifikace při zrušení cílového brankového pole při manévrování v sekci. Pokud při manévrování v sekci bude cílové brankové pole zrušeno, posádka pokračuje dál v jízdě v sekci a nově vznikne cílový prostor, který lze také využívat pro manévrování v sekci. Tato změna přinesla změnu definice ukončení jízdy v sekci. Nově je definováno, že jízda v sekci, kromě diskvalifikace, je ukončena opuštěním cílového brankového pole bez ohledu, zda bude hodnoceno jako projeté či neprojeté. Pokud je cílové brankové pole před výjezdem ze sekce zrušeno, platí pro ukončení jízdy v sekci opuštění cílového prostoru. 

V praxi to znamená, že posádka již nebude diskvalifikována a penalizována 80ti trestnými body za zrušení cílového brankového pole. Smyslem závodu je zahájit jízdu vjetím do sekce a dokončit opuštěním sekce. Zrušením penalizace za zrušení cílového brankového pole budou zvýhodněny posádky, kterým se podaří opustit sekci cílovým brankovým polem bez ohledu na to, zda bude hodnoceno jako projeté či neprojeté.
Do pravidel bylo nově doplněno, že jízda v sekci může být ukončena i na pokyn posádky. Doposud se to používalo, ale v pravidlech to nebylo.

V důsledku uvedených změn byly aktualizovány podmínky, za kterých bude posádka částečně diskvalifikována (čl. 34 odst.2):
      a) stání delší než 2 minuty (článek 19 odst. 1)
      b) nedodržení stanoveného časového limitu pro jízdu v sekci (článek 19 odst. 6)
      c) ukončení jízdy v sekci posádkou (článek 24 odst. 1)
      d) překročení povoleného počtu změn směru jízdy (článek 19 odst. 2)
      e) dotyk s ohraničením sekce (článek 18 odst. 4)
      f) zrušeno
      g) opuštění sekce startovním brankovým polem nebo startovním prostorem (článek 20)
      h) zrušeno
      i) dotyku brankové tyče posádkou z vnitřního prostoru kabiny vně vozidla
      j) otevření dveří řidičem či spolujezdcem (článek 19 odst. 4 – nevztahuje se na samovolné otevření dveří v důsledku nárazu či křížení vozidla) 
Novela pravidel zrušila částečnou diskvalifikaci za překročení ohraničení sekce obrysem vozidla a za zrušení nebo neprojetí cílového brankového pole. Nově zavedla částečnou diskvalifikaci za nedodržení stanoveného časového limitu pro jízdu v sekci a ukončení jízdy v sekci posádkou.
Další změnou je doplnění podmínek pro protesty. Pokud posádka souhlasí s hodnocením kdy nově stačí souhlas jednoho z členů posádky, potvrdí jeden z členů posádky podpisem hodnocení. Pokud posádka potvrdí podpisem hodnocení, nemá už možnost podat protest proti tomuto hodnocení.

První aktualizece doplnila novelizovaná pravidla následovně: Posádkám volných tříd je umožněno, že i spolujezdec může být registrován v jedné posádce volných tříd jako řidič. Bylo tak umožněno účastníkům volných tříd, že se dvoučlenná posádka může vzájemně vystřídat v řízení vozidla. Tím budou hodnoceny jako dvě samostatné posádky. 
Dále aktualizace rozšířila zákaz požívaní alkoholických nápojů o zákaz požívání jiných návykových látek.
   

Aktualizace ruší články 38 a 40 pravidel. Bylo konstatováno, že změny pravidel pro rok 2017 mají za cíl zjednodušení pravidel. Článek 38 řešil porušení technických pravidel. Za porušení technických pravidel bylo 150 trestných bodů. Pokud vozidlo poruší technické předpisy pravidel přestává být způsobilé pro účast v závodu. Tato skutečnost je již řešena v článku 11 odst. 1. písm. b., který říká, že pokud vozidlo v průběhu závodu přestalo být způsobilé pro účast v závodu, bude dočasně vyloučeno ze závodu. Podle původního znění pravidel by to znamenalo dvojí trest za jedno porušení pravidel.

Copyright © 2010 AGENAS TEAM, autoklub v AČR
Webdesign: CUBE visioin