Agenas team

Oficiální pravidla platná pro účastníky
MČR v truck trialu

změny platné od 1.1.2019 jsou zvýrazněny tučným písmem

1. Všeobecné

1.1. Základy pořádání

Při trialu nákladních vozů se jedná o zkoušky zručnosti pro nákladní vozidla na uzavřené dráze, průjezd sekcí může být limitován časem. Trialy jsou specificky ukládané terénní zkoušky zručnosti a mají za účel vyzkoušet zacházení s vozidlem, a proto mají velkou provozně výchovnou hodnotu. Na počet běhů, rozjezdů, místa závodů, jakož i na startovné se zeptejte na uvedené adrese nebo získejte tyto údaje z přihlašovacího formuláře.

1.2. Účastník

Právo zúčastnit se mají všichni řidiči, kteří jsou držiteli platného řidičského průkazu pro tuto skupinu vozidel. Posádka se skládá z řidiče a maximálně dvou spolujezdců, jestliže je vůz vybaven dvěma odpovídajícími sedadly. Spolujezdci musí být uvedeni na přihlášce, ale nemusí být po celou dobu závodu ve vozidle. Další změna nebo výměna spolujezdce je v průběhu závodu zakázána. Minimální věk spolujezdce je 16 let. Přítomnost další osoby, nebo zvířete není povolena. Jeden závod může být označen za absolvovaný, jestliže startující odjel minimálně jednu sekci.

1.3. Dvojitý start

Pro jedno vozidlo jsou povoleny nejvýše dvě posádky, avšak každý účastník může každou sekci jet jen jednou. Každý řidič smí současně startovat jen s jedním vozidlem, vícenásobný start se musí ohlásit při odevzdání přihlášky. V tomto případě musí být team označen, toto označení pak musí být po celý víkend. Startovní číslo, které není (v daném okamžiku) nasazeno, musí být zakryto (magnetická folie nebo podobně), toto zakrytí musí být vhodné i pro případ deště.

1.4. Zařazení do tříd a nejmenší počet účastníků

Pro obsazení tříd je dostačující, pokud ve třídě startují minimálně tři vozidla. Pokud by počtu tří nebylo dosaženo, bude třída spojena s nejbližší vhodnou třídou. V tom případě musí být účastníci této třídy s touto skutečností seznámeni. V tomto případě má účastník právo stáhnout svou přihlášku zpět.

1.5. Pravidla

Pravidla na informační tabuli v kanceláři, nebo táboře řidičů jsou povinná a závazná. Tyto informace musí být vyvěšeny nejpozději v pátek před závodem, do 21.00 hodin. Během závodu se musí účastníci řídit pokyny pořadatelů a komisařů, a to i vně sekcí. Nekorektní chování (např. ohrožování diváků) může být potrestáno navýšením trestných bodů, peněžní pokutou, nebo vyloučením ze závodu. Noční jízdy jsou v době konání závodu od pátku do neděle zakázány, vyjma povolení hlavního komisaře. Vjíždění do prostor mimo sekce, která nejsou výslovně dovolena, jsou přísně zakázána. Při porušení je registrovaná posádka na dané vozidlo nekompromisně vyloučena ze závodu, bez jakýkoliv náhrad. Po dobu otevření sekcí (závodu) platí pro řidiče a spolujezdce přísný zákaz požívání alkoholu. Nad každou otevřenou sekcí má dohled jeden komisař, který svým podpisem stvrzuje regulérnost závodu. Je oprávněn opravovat vytyčené trasy, řešit všechny sporné otázky, vyloučit závodníka ze sekce – při vážném přestupku ze závodu a zavřít sekci, není-li její průběh korektní. Všichni komisaři jsou přítomni pohovoru s jezdci. Během pohovoru s jezdci mohou být jednotlivé body pravidel (reglementu) doplněny, nebo změněny (musí být proveden zápis o změně) Tyto změny mohou platit buď pro daný závod, nebo do konce sezóny. Komisař je oprávněn korigovat rozhodnutí, vyjasňovat všechny sporné otázky, vyloučit soutěžícího ze sekce, nebo při těžkém prohřešku ze závodu. A uzavřít sekci v případě, že není zajištěn její řádný průběh. Pak získají všichni 0 bodů. Po dokončení, nebo diskvalifikaci se musí řidič zdržovat v okruhu sekce, nebo na vyhrazeném místě pro parkování. Nikdo z jezdců nesmí po celou dobu průběhu závodu vjíždět do sekcí, vyjma pomoci v sekci. Při nutném odjezdu je povinnost oznámit komisaři kde se vozidlo nachází.

1.6. Odpovědnost a vzdání se ručení

Každý jezdec a spolujezdec svým podpisem pod přihláškou zároveň prohlásí, že on osobně se neodvolatelně vzdává nároků na náhradu škody při škodách a nehodách při závodu a v souvislosti s ním vůči pořadatelům a jeho personálu, jakož i úřadům a takovým osobám, které jsou k dispozici na cestě, nebo v terénu v dané lokalitě. Podpisem na daný závod souhlasí s dodržováním aktuálních pravidel TTC.

1.7. Přihlášení

Přihlášení se provádí na k tomu určeném formuláři. Mladiství spolujezdci potřebují na přihlášce podpis zákonného zástupce nebo opatrovníka. Startovným se rozumí částka určená TTC pro daný rok.

1.8. Reklama

TTC v AČR – pořadatel mistrovství ČR si rezervuje na každém vozidle bezplatně plochu 0,75m2, a to na čelní ploše, obou dveřích a zadní části závodního vozidla. Pokud by plocha na dveřích nepostačovala, musí být vytvořena na plochách přímo přilehlých. Pokud taková plocha není na zadní a přední straně k dispozici, musí být i tam taková plocha vytvořena. Plocha musí být vytvořena tak, aby na ní mohla být trvanlivě připevněna lepící folie. Svislé formáty musí být nalepeny svisle, vodorovně čitelné formáty vodorovně. Každý vůz je vybaven jen jednou kompletní sadou fólií. Při nedodržení pravidel reklamy neodpovídá vozidlo pravidlům závodu a může být vyloučeno. Zároveň musí na jmenovaném místě být ještě místo pro startovní číslo 30x30 cm. Každý řidič – spolujezdec se zároveň zavazuje svým podpisem pod přihláškou, důsledně a viditelně nosit propagační prostředky sponzora, nebo pořadatele mistrovství ČR, (např. tričko). Rezervované plochy mohou být na požádání také odkoupeny zpět, dle reklamního ceníku.

1.9. Umístění

Vítězem dne je jezdec s nejméně trestnými body ve své třídě, mistrem republiky je ten, kdo na konci mistrovství po min. 5 závodech dosáhne ve své třídě nejvíce bodů. Pro hodnocení v mistrovství platí minimální počty účastníků tzn: dvě posádky ve skupině a směrnice vztahující se na skutečně pořádané závody. Započítávat se bude maximálně 5 závodů. Z celkového počtu 7 závodů budou tedy minimálně dva anulovány, z celkového počtu 6 závodů bude anulován minimálně jeden. Do konečného hodnocení bude zařazena každá posádka, která se zúčastní tří závodů v daném soutěžním roce.

1.místo …..20 bodů
2.místo …..17 bodů
3.místo …..15 bodů
4.místo …..14 bodů
5.místo …..13 bodů ……atd

Při shodnosti bodů bude sloužit k rozhodnutí součet anulovaných bodů, není-li ani pak možno rozhodnout, je bráno v potaz množství trestných bodů u obou konkurentů, které získali již v absolvovaných závodech. Není-li ani pak možno rozhodnout, je jim oběma přiznáno stejné umístění.

2. Průběh a vyhodnocení v sekci

2.1. Změna koncepce průběhu závodu

Na rozdíl od původní koncepce závodu, kdy v každé třídě jezdí vozidla pohromadě bude tato soutěžní kategorie, která přesáhne počet deseti soutěžních vozidel rozdělena do dvou či více skupin. Tyto skupiny pak pojedou současně ve dvou sekcích, ve kterých se vystřídají. Tyto sekce budou vybrány tak, aby jejich časový průjezd byl přibližně stejný. Po odjetí dvojice sekcí bude těmto skupinám přidělena další dvojice sekcí. Korektnost bodování budou zaručovat komisaři přidělení vždy na jednu sekci pro celou kategorii.

2.2. Průběh

Startovní pořadí bude nově vylosováno na začátku každého jednotlivého závodu. Toto pak bude v každé další sekci měněno tímto způsobem. Ten, který startoval v první sekci jako první, bude startovat v následující sekci jako poslední. Mezi zdvojenými starty by měli být, pokud je to možné dva další závodníci. Do již otevřené sekce nesmí vstoupit žádný řidič ani spolujezdec. Povoleno je to pouze v případě, že jsou vyzváni komisařem, aby pomohli při vyprošťování. Pokud není vozidlo připraveno ke startu, rovná se toto odepření. Každé vozidlo se má připravit ke startu ihned když je sekce vyhlášena, nebo když je jiné vozidlo v sekci. Tím je vozidlo připraveno ke startu, jakmile jiné vozidlo sekci opustí. Pokud jeden ze startujících vypadne, nebo se jedna sekce nejede, platí toto rovněž pro následujícího startujícího. Pokud s tím všichni startující jedné třídy souhlasí, může být při opravě soutěžního vozidla v této třídě startováno mimo stanovené pořadí, až do uzavření sekce. Listina s bodováním bude k nahlédnutí posádce bezprostředně po projetí sekce. Při hodnocení je přítomen pouze komisař a posádka. Jeden z členů posádky svým podpisem potvrdí souhlas se správností hodnocení. Při této příležitosti může být vznesen protest proti hodnocení. Po uzavření sekce budou celkové výsledky k nahlédnutí všem posádkám v dané třídě s možností vznesení protestu proti bodování s vyřešením na místě. V případně dalších nejasností bodového hodnocení z předešlé sekce již není možné podat protest (podpisem se rozumí souhlas). Konečné rozhodnutí bude v pravomoci Hlavního komisaře.

2.3. Poškození vozidla

Havarovaná, nebo vážně poškozená vozidla jsou komisařem posouzena a v případě nutnosti vyloučena ze závodu. Po opravě se může vozidlo vrátit zpět do závodu, ale pouze po schválení technickým a hlavním komisařem.

2.4. Hodnocení

0 - bez chyby; spadnutí brankové tyče břehem zeminy, sesuvem kamení apod.(neúmyslné). Pokud nelze tyč umístit na dané místo, vozidlo může dále pokračovat a má dané brankové pole projeté. Po projetí tohoto brankového pole musí jeden z komisařů tyč opět usadit na nejbližší dané místo.

1 - zdržení déle než 15 sekund do max. 3 minut nezávisle na konečné změně změně směru jízdy.

3 - změna směru jízdy jízdou, přejetím nebo smykem přes 30 cm. Platí i pro samovolné pojíždění vozidla.

8 - dotyk s jednou brankovou tyčí. Branková tyč bude i v tom případě vyhodnocena jako 1x dotknutá, pokud nedojde ke změně směru jízdy i když se vozidlo dotkne tyče více krát (dáno momentálním půdorysem vozidla).

20 -přejetí, zlomení jedné brankové tyče (pokud bude tyč přejeta minimálně jedním kolem jedné strany osy – jedna čtvrtina vozidla, platí i prasknutí suku).

60 - každá branka projetá špatným směrem (není to projetá branka)
- každá podruhé projetá branka
- každé projeté brankové pole patřící jiné třídě

80 - každé neprojeté brankové pole
- nepřipravenost vozidla na startu
- nerespektování komisaře – jednorázově
- nedbalost při zabezpečení vozidla, ohrožení diváků a účastníků v sekci
- opuštění sekce jiným než cílovým prostorem

80 krát počet neprojetých brankových polí (penalizace)
- stání delší než 3 minuty
- nedodržení časového limitu
- neoznačené vozidlo správným startovním číslem ze všech čtyřech stran
- odepření, odmítnutí, nebo vzdání jízdy (potvrzení komisařem)
- odložení přilby, rozepnutí přilby
- odepnutí pásů – platí i při viditelném sklouznutí z ramen
- přetržení, nebo dotyk pásky
- opuštění sekce částí obrysu vozidla
- navádění při jízdě od osob mimo sekci
- úmyslný dotyk brankové tyče posádkou z vnitřního prostoru kabiny
- přítomnost osoby, která není uvedena v přihlášce

Požívání alkoholických nápojů během soutěžního dne se rovná diskvalifikaci do konce soutěže bez nároku na vrácení startovného.
Počet bodů při odepření či vzdání je maximálním počtem bodů, který bude dán v aktuální sekci. Stranové opuštění sekce po úkolu, při odstranění pásků, nezpůsobí žádné dodatečné trestné body. Branky smějí být projety, jak po předu, tak po zadu, barevné značení musí být ale vždy vlevo ve směru jízdy. Smějí být projížděny jen branky vlastní třídy. Vjezd do sekce a výjezd z ní může proběhnout, jak jízdou vpřed, tak vzad. Ke startu musí vozidlo stát svým obrysem přímo na linii mezi tyčkami startovací branky. Každá branka je považována za projetou, pokud obrys vozidla opustil branku a všechna kola alespoň na jedné straně vozidla překročila linii branky uvnitř brankových tyčí. Projetá branka nesmí být znovu projeta celým vozidlem (obrysem). Pokud vozidlo do nějaké branky vjede, avšak branku nezdolá, může branku pro příští pokus znovu opustit. Pokud nejsou branky číslovány, je možno je projet v libovolném pořadí. Celé území uvnitř ohraničení může být využito k jízdě. Hlídky na dráze nejsou oprávněny dávat informace o vedení trasy uvnitř sekce.
Za správné projetí všemi vyznačenými brankami je zodpovědný samotný řidič (posádka). V případě nejasného vedení trasy je oprávněn dávat informace pouze komisař při prohlídce trati před vjezdem do sekce.

2.5. Vjezd a výjezd

Prostor, kde je umístěna startovací branka je určen pouze pro vjezd do soutěžní sekce. Prostor, kde je umístěna cílová branka je určen pouze pro výjezd ze soutěžní sekce – tyto prostory lze použít pouze pro nasměrování vozidla. Obě tyto branky – start a cíl jsou bodovány stejným způsobem jako ostatní branky v sekci. V případě zlomení, nebo přejetí startovní a cílové branky přední částí vozidla, smí vozidlo pokračovat v jízdě.

2.6. Barevné rozlišení jednotlivých skupin

S 1 – černá, S 2 – šedá, S 3, S 4, S 5 – žlutozelená, P 1 – modrá, P 2 – červená.
Pro všechny skupiny pak výrazná jednotná barva bílá.

3. Přejímka, technická prohlídka

3.1. Technická přejímka

Technická přejímka všech vozidel probíhá před každým závodem sezóny a je prováděna technickým komisařem, nebo určenými komisaři. Soutěžní vozidla musí odpovídat předpisům pro provoz vozidel a těmto pravidlům. Všichni řidiči by měli mít kopii pojistné smlouvy s výslovným potvrzením pojišťovny, že se jejich pojištění vztahuje na truck trialové závody. Při všech sporných otázkách ohledně sériového provedení vozidla je jezdec povinen předložit odpovídající doklad o přípustnosti (doložit doklad od výrobce, že se jedná o sériové vozidlo). Všechny změny a úpravy které se odlišují musí být odsouhlaseny posádkami dané skupiny. Konečné rozhodnutí musí schválit vedení TTC spolu s hlavním a technickým komisařem. Pokud bylo vozidlo již v minulosti přihlášeno do závodu a není nijak změněno, odpadá nutnost doložení dokladu o pravosti sériového vozu.

Každé vozidlo startující v dané kategorii musí být po své prohlídce k dispozici jezdcům této kategorie po dobu 15 minut, přičemž na požádání musí být zabezpečeno také nahlédnutí do motorového prostoru. V této době je možno podat protest proti následujícím bodům:5.4.1., 5.4.2., 5.4.3, 5.4.4., 5.4.5., 5.4.6., 5.4.7., 5.4.8., 5.4.9., 5.4.10., 5.4.11., 5.4.12., 5.4.13., 5.4.14., 5.4.15., 5.4.16., 6.2., 6.4.. Po uplynutí této lhůty není možné se proti těmto bodům už odvolat, není-li vůz předělán.
Reklama pořadatele mistrovství ČR musí být umístěna během přejímky, včetně startovního čísla.

(Pozn. z pravidel byla vypuštěna věta: „Všechny úpravy a změny, které nejsou výslovně zakázány jsou dovoleny“)

3.2. Převzatá vozidla

Právě převzatá vozidla nemusí být při následujících bězích znovu předváděna, avšak při každém běhumůže být z každé sportovní třídy určeno náhodně jedno nebo více vozidel k technické přejímce.

3.3. Vozidla nová

Vozidla, která jsou nově přihlášena během sezóny, jsou povinna absolvovat důkladnou technickou přejímku. Také každá změna na vozidle podléhá nové přejímce.

3.4. Opakované nedodržení technických předpisů

Při opakovaném nedodržení technických předpisů, jednorázová penalizace 150 bodů. Je v plné kompetenci hlavního a technického komisaře vyloučit soutěžní vozidlo ze závodu.

4. Protesty

Technické protesty rozhodují hlavní komisař a technický komisař nebo ředitel(ka) závodu. Tyto protesty musí být podány písemně včetně poplatku za protest 5 000,-Kč a eventuálních nákladů na demontáž, nejpozději do uzavření poslední sekce. Stejné náklady nese i ten, kdo protest prohraje. Protesty proti vyhodnocení musí být podány do 15 minut po vyhlášení a budou rozhodnuty komisaři a hodnotiteli. Proti rozhodnutí protestu není žádné odvolání možné. Na protest má právo pouze startující. Rozhodnutí o protestu budou sdělena, pokud možno písemně při vyhlášení vítězů právě probíhajícího závodu. Protestovat je možno vždy pouze proti událostem právě probíhajícího závodu. Závod je pokládán za ukončený při uzavření poslední sekce. Bude se řešit individuálně dle dané situace.

5. Rozdělení do tříd

5.1. Vozidla sériová a sériovým blízká
S1 - rozchod 1 550 – 1 750 mm, rozvor 2 300 a výše (pokud je rozchod menší, musí mít vozidlo ejméně 3 osy).
S2 - rozchod od 1 751 mm a výše, rozvor 2 800 – 3 199 mm
S3/1 - rozchod od 1 751 mm a výše, rozvor 3 200 – 3 799 mm
S3/2 - rozchod od 1 950 mm a výše, rozvor 3 800 – 4 799 mm
S4 - rozchod od 1 751 mm a výše, rozvor od 4 800 mm a výše
S5 - rozchod od 1 751 mm a výše, rozvor od 4 800 mm a výše se 4 a více osami

5.2. Prototypy

P1 – rozchod nejméně 1 550 mm, rozvor 2 300 – 3 799 mm (pokud je rozchod menší musí mít vozidlo nejméně 3 osy)
P2 – rozchod nejméně 1 550 mm, rozvor od 3 800 mm a výše

Jedná se o vozidla, která se svým vzhledem podstatně liší od nákladních automobilů (např. pracovní stroje). Rozhodnutí v tomto případě výslovně přísluší hlavnímu a technickému komisaři.

5.3. Měření rozchodu a rozvoru kol

Měření rozchodu kol: na prvním páru kol schopných provozu.
Měření rozvoru kol: první až poslední pár kol schopných provozu na rovné zemi. Mezera mezi kabinou a ložnou plochou je dovolena. Řetězy jsou zakázány.
Dovolena jsou pouze vozidla s koly se vzduchovými pneumatikami.

5.4 Speciální technické předpisy pro sériové a jim podobné vozy

5.4.1. Povolené typy vozidel: tahače, nákladní automobily, tahače návěsů nebo jim odpovídající zvláštní (speciální) vozidla. Skutečná hmotnost všech vozů musí být minimálně 2,5 tuny (váženo bez řidiče, spolujezdce a s prázdnou nádrží). Je-li při technické prohlídce zjištěna pochybnost o váze vozidla, musí být toto zváženo na veřejné váze. Náklady hradí přihlášený tým.

5.4.2. Všechna vozidla musí mít za kabinou pro řidiče ochranou konstrukci, nástavbu nebo zakrytí. Je nutné dodržet následující zásady:
Ochranná konstrukce či zakrytí musí začínat max. 50 cm za kabinou řidiče, musí zakrývat konec rámu a běhouny pneumatik, pokud možno co nejvíce splývat s hlavním rámem, maximálně však 50 cm nad nejvyšším bodem pneumatik (v rovném stavu). Při pohledu na něj by měl ochranný rám kopírovat obrys vozidla.

5.4.3. Tahače návěsů, odnímatelné nástavby a podobné musí mít rám z trubek, nebo podobný, který vyznačuje obrys vozidla v půdoryse. Tento musí začínat max. 50 cm za kabinou, musí překrývat konec rámu a plochy pohybu kol. V půdoryse musí představovat čtyřúhelník a musí sestávat z jedné roviny která je umístěna maximálně 50 cm nad nejvyšším bodem pneumatik, viz. 5.4.2.

5.4.4. Nástavba, zakrytí a ochranný rám mohou být za účelem splnění výše uvedených požadavků vzájemně kombinovány.

5.4.5. Všechny vozy musí mít na všech nápravách zakrytí kol, které zakrývá běhouny pneumatik.

5.4.6. Na vozidle musí být přední nárazník který je pro tento typ vozidla sériově dodáván, nebo může být ze zesíleného materiálu. Zkosení je povoleno maximálně pod úhlem 45°, přičemž musí být zachován původní obrys a šířka vozidla. Horní hrana nárazníku musí být minimálně 5 cm. Zadní nárazník může být dobrovolný, není však povinný.

5.4.7. Dveře musí být zabudované, mechanismus dveří musí být plně funkční a dveře musí jít zvenčí lehce otevřít.

5.4.8. Servořízení může být doplněno (posilovač řízení). Z důvodu bezpečnosti musí být zachována ovladatelnost řiditelné nápravy při zhasnutém motoru.

5.4.9. Vybavení silnějším motorem od výrobce, který tyto motory pro tento typ vozidel nabízí je možné. Motor musí být možno vestavět bez podstatných změn na rámu, nebo nástavbě vozidla. Sériová poloha vestavby motoru nesmí být změněna. Účastník musí předložit všechny doklady o změnách a jejich přípustnosti.

5.4.10. Nejsou povoleny brzdy na jednotlivá kola, jednotlivě seřiditelné tlumiče, pérování a péra. U sériových vozů jsou seřiditelné tlumiče pérování a soustava odpružení vozidla povoleny, ale musí být doloženy příslušnou dokumentací k vozidlu. Měřiče roztečí a kamery pro zpětný chod nejsou povoleny.

5.4.11. Pomocné agregáty nemohou být použity

5.4.12. Umístění nádrží na pohonné hmoty a jejich velikost je libovolná, nesmí být v prostoru pro cestující. Palivová nádrž musí být zajištěna tak, aby ve všech extrémních polohách (převrácení) nemohly žádné pohonné hmoty uniknout, Palivová nádrž musí být chráněna proti vnějšímu poškození v případě, že je možnost poškození ochranným obalem (plech 5 mm), nebo přemístěna do vnitřního půdorysu vozidla. Může být také vyměněna za jinou, vhodnější palivovou nádrž. Odvětrání musí být pomocí oboustranně činného ventilu, eventuálně šroubovým uzávěrem. Posádky podepíší čestné prohlášení o těsnosti palivové nádrže. Pokud bude zjištěna v průběhu závodu tato závada, vozidlo bude do doby odstranění závady vyloučeno ze závodu. Při zjištění opakované závady bude vozidlo vyloučeno z daného závodu, bez nároku na vrácení startovného a dosažené výsledky budou anulovány.

5.4.13. Umístění ochranné výstroje proti mechanickému poškození je dobrovolné.

5.4.14. Druh a vedení výfukových plynů při dodržení bodu 6.1. je dobrovolné.

5.4.15. Zdvižné nápravy mohou být v sekci zvednuty, nedojde-li ke změně rozvoru kol, kdy by vůz spadal do jiné kategorie.

5.4.16. Body zavěšení čepů, tlumičů, řízení atd. nesmí být změněny. Rám nesmí být zkrácen než po nejpřednější bod kabiny řidiče – kabinu motoru a až před první příčný nosník. Zadní část rámu vozidla smí být zkrácena až po první příčný nosník za nejzazším bodem závěsu kol na poslední nápravě. Závěsné body pro čepy, tlumiče atd. nesmí být měněny.

5.4.17. Upevnění pomocných zpětných zrcátek je dobrovolné.

5.4.18. Druh tlumičů je libovolný.

6. Všeobecné technické předpisy

6.1. U žádného vozidla nesmí být překročena stanovená hladina hluku, výfukové plyny musí být vyvedeny nahoru.

6.2. Osvětlení by mělo být zachováno, alespoň 2x obrysová světla vpředu, 2x parkovací a brzdová světla vzadu, včetně alespoň jednoho zpátečního světla – couvačky. Pokud tak tomu není, nemusí být vozidlo vpuštěno na start za snížené viditelnosti.

6.3. Přídavné závaží může být namontováno. Vzhledem ke své hmotnosti však musí být řádně upevněno. Může se nacházet pouze uvnitř obrysu vozidla. Musí být namontováno při technické přejímce. Během jízdy v sekcích není změna dovolena. Totéž platí pro přídavná zařízení.

6.4. Obutí kol: Jsou povoleny jen pneumatiky, které odpovídají druhu vozidla, nebo maximální provozní rychlosti vozidla. U starších vozidel jsou dovoleny obvyklé pneumatiky s referenční rychlostí 105–110 km/h. Ve sporných případech nutno předložit potvrzení výrobce pneumatik, nebo obnovitele pláště. Jsou dovoleny speciální soutěžní pneumatiky. Velikost a profil pneumatik – je libovolné, pokud jsou tyto prodávány v odborném obchodě s pneumatikami. Pneumatiky mohou být v rámci ustanovení o silničním provozu dodatečně vyřezány. Distanční podložky, nebo distanční kroužky nejsou povoleny.

6.5. Všechny díly vozidla musí být pevně přimontovány, aby se nemohly při zatížení uvolnit.

6.6. Vozidla s čelním oknem musí být vybavena zařízením pro zajištění výhledu vzorném poli řidiče (stěrače). Pokud vozidlo nemá čelní okno, musí být posádka vybavena ochrannými pomůckami (Ochranné brýle).

7. Bezpečnostní ustanovení

7.1. Pro řidiče a spolujezdce je předepsáno nošení ochranné přilby řádně připevněné na hlavě. (norma kontrolní značka např. ONS, OMK, Din, ECE, E02, E03a, nebo s mezinárodně uznávaným zkušebním znakem). Řidič i spolujezdci musí být v sekci připoutáni. Jsou předepsané 4 bodové bezpečnostní pásy homologované pro automobilový sport a také nůž na pásy umístěný ve vozidle. Kombinace pásů není povolena. Upevňovací body na kabině, případně na podlaze kabiny musí být zesíleny. Vedení pásů musí zabránit sesouvání ramenních pásů shora dolů. Sériová sedadla musí mít jeden otvor, aby bylo zajištěno bezpečnější uchycení pásů. Ochranná síť, která zabrání vypadnutí části těla (např. ruka) z vozidla při jeho převrácení, je naléhavě doporučována. Pro spolujezdce je předepsáno stabilní držadlo, které musí být pohodlně dosažitelné v připoutaném stavu.

7.2. Pro řidiče a spolujezdce je doporučeno plamenům odolné oblečení odpovídající FISA normě 1986.

7.3. Opěrky hlavy musí být schopny zachytit zpětné zrychlení o hodnotě 5 G a zpětnému nárazu o síle 17 kg. Velikost musí být vyměřena tak, aby hlava řidiče – spolujezdce byla zachycena a při zpětném zrychlení nemohla opěrku minout, dále pak aby bylo zabráněno sevření mezi opěrkou hlavy a klecí zabraňující následkům při převrácení vozidla.

7.4. Vozidla se sklopnou kabinou musí být opatřena přídavným zajištěním, aby se zabránilo sklopení kabiny během závodu. Jednoduché jištění: ocelový čep nebo šroub o průměru nejméně 16 mm. Dvojité jištění: ocelové čepy nebo šrouby o průměru nejméně 12 mm. Řetězy, nebo ocelová lana jsou povolena. Kapoty u pevných kabin musí být navíc kromě normálního uzávěru opatřena ještě pojistkou, která zabrání otevření kapoty, pokud normální uzávěr bude poškozen.

7.5. Tabule skla ochrany proti větru (čelní sklo) musí být ze sdruženého – vrstveného skla, všechna ostatní okna musí být opatřena bezpečnostními skly. Pokud není čelní sklo ze sdruženého skla, je doporučeno nošení ochranných brýlí, nebo přilby s vyplněným průzorem. Může se jet také bez skel, nebo okenních rámů, ale je doporučena ochrana zraku.

7.6. V sekci musí být zajištění dveří v neuzamčené poloze.

7.7. Všechna vozidla musí být vybavena jedním vyprošťovacím, nebo tažným zařízením na přední a zadní straně, jeho velikost a pevnost musí být taková, aby s ním bylo možné vozidlo vyprostit. Pohyblivé díly musí být zajištěny. Každé vozidlo musí mít připevněn vyprošťovací pás, ocelové lano apod. připravené k použití. Délka nejméně 6 m. Pevnost v tahu musí prokazatelně odpovídat vlastní hmotnosti vozidla a vyprošťování v terénu.

7.8. Každé nákladní vozidlo musí vézt nejméně 12 kg hasícího prášku nebo prostředku s nejméně stejnou účinností, které budou umístěny na každé straně vozidla a musí být volně přístupné. Jejich obsah musí odpovídat velikosti vozidla. Dále jeden hasící přístroj s nejméně 2 kg hasící látky (např. Pyrocool) musí být bezpečně připevněn uvnitř kabiny a to tak, aby byl lehce sejmutelný připoutaným jezdcem nebo spolujezdcem. Množství látky a vlastní váha musí být udány na nádobě. Automatické systémy: alternativně je dovolena montáž automatického hasícího systému, který odpovídá dodatku v mezinárodním automobilovém zákonu.

7.9. Baterie musí být mimo prostor posádky v uzavřené a proti vytečení chráněné schránce, dokonale připevněné.

7.10. Provozní brzdy musí být schopné uvést vozidlo do klidu a musí současně působit na všechna kola. Všechny části brzdového systému musí být od osvědčeného výrobce. Zajišťovací brzda musí být jasně označena odkazovacím štítkem uvnitř kabiny (minimálně 20 cm velký, otevřeno-zavřeno). Musí být ovladatelná řidičem v připoutaném stavu.

7.11. Je požadován přerušovací vypínač proudového okruhu, který vypne motor a přeruší všechny proud vedoucí díly s výjimkou automatického hasícího zařízení. Musí být zřetelně označen červeným bleskem v modrém trojúhelníku. Tento vypínač, nebo dálkové ovládání musí být umístěno vně kabiny. Vypínač musí být umístěn na vozidle vpředu, nebo vzadu, pokud je po stranách, pak musí být vypínání na obou stranách. U dieselových vozidel musí fungovat čistě mechanicky, navíc se doporučuje klapka v sacím systému k přerušení nasávání vzduchu. Tato musí být umístěna v bezprostřední blízkosti přerušovače proudového okruhu a musí být jasně označena (např. zatáhnout – vypínací knoflík motoru) Navíc je umístěn knoflík odpojení motoru uvnitř kabiny, jehož vypínač musí být jasně označen – zapnuto/vypnuto a musí být ovladatelný řidičem v připoutaném stavu. Vypínač musí rovněž ovládat přerušení elektrického čerpadla paliva.

7.12. Pro vozidla sériové třídy s celokovovou kabinou je předepsán: hlavní rám, nebo klec. Pro sériové vozy bez celokovové kabiny je předepsána klec proti následkům převrácení, rovněž tak pro všechny prototypy. Sériová vozidla s kabinou odolnou proti následkům převrhnutí (předložit zkušební osvědčení) jsou od tohoto osvobozeny. Nejmenší požadavky na tvar schválené klece proti následkům převrácení: Musí být jednodílná, tzn. že všechny díly musí být svařeny a bez trhlin. Doporučuje se vestavět do klece, nebo ochranného rámu přídavné vzpěry. Tyto přídavné vzpěry mohou být přivařeny, přišroubovány, nebo upevněny pomocí objímek. Budou požadovány dvě podpěry pro klec, které jdou dozadu, například na nosník ložné plochy, nebo dvě diagonály v podélném směru. Tyto podpěry mohou být rovněž přivařeny, nebo přišroubovány. Minimálně musí klec být v kabině uchycena 4 upevňovacími deskami, přičemž na každém svislém nosníku je umístěna jedna z nich. Každá upevňovací noha musí mít plochu minimálně 150 cm2 a tloušťku 3 mm. Výstužné plechy s plochou minimálně 200 cm2 a minimální tloušťkou 3 mm, musí být montovány tak, aby podlaha kabiny ležela mezi připevňovacími nohami a výstužnými plechy. Každá upevňovací noha musí být přišroubována ke svému výstužnému plechu nejméně 3 šrouby. Šrouby musí být ocelové a musí mít průměr minimálně 12 mm. Je dovoleno zvýšit počet šroubů, nebo klec ke kabině přivařit. Hlavní rám proti následkům převrácení by měl být, pokud možno těsně přiléhající (maximálně 40 cm), připevněn na kabinu řidiče a může být konstruován tak, že bude moci být odejmut. Musí být sestaven z obvodového čtyřúhelníku, jedné diagonály a čtyř podpěr. Podpěry musí mít nejméně 50 cm odstup dozadu. Výška a šířka musí mít nejméně rozměry kabiny. Nejmenší rádius ohybu je 2x průměr trubky. Přišroubování na rám musí být příslušně dimenzováno. Hlavní rám nebo klec musí být přizpůsoben tomu, aby jeho tvar nepodlehl žádnému zatížení. Požadavky na materiál pro všechny předepsané trubky jsou: za studena tažené bezešvé ocelové trubky s minimální pevností 350 N/mm2. Nejmenší dovolené průměry trubek jsou: při hmotnosti vozidla nad 7,5 tuny musí být použit silnější materiál odpovídající jejich hmotnosti (57 mm vnější průměr x 4,9 mm síla stěny – nebo 63,5 vnější průměr x 3,2 mm síla stěny, nebo 70 mm vnější průměr x 2,4 mm síla stěny, nebo jiný co do pevnosti stejně hodnotný materiál). Kombinace těchto rozměrů trubek je dovolená. Trubky klecí a hlavního rámu bránící následkům převrácení mohou být svařeny jen před ohyby trubek, nebo v koncových bodech. Rovné trubky nesmí být svařováním prodlužovány.

7.13. V době stání vozidla v depu, zabezpečit vše pro to, aby nedošlo k úniku ropných látek do půdy. Veškerý znečištěný materiál od ropných produktů ukládat do připravených nádob v depu. Zákaz znečišťování vodních toků.

7.14. Je výslovně zakázána přeprava osob na soutěžním voze, vyjma proškolených pořadatelů.

1.1.2019

Ladislav Deker v. r.
ředitel seriálu závodů MČR v truck trialu

tisk pravidel

zdroj: www.trucktrial.cz

Copyright © 2010 AGENAS TEAM, autoklub v AČR
Webdesign: CUBE visioin